Majątek szkoły

Majątek Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.

MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła jest jednostką samofinansującą, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

 

Majątek szkoły 31.12.2016

1. Budynki, lokale 394 966,04, umorzenie 327 001,06
2. Obiekty inż. lądowej. 192 579,36, umorzenie 154 130,21
3. Maszyny 10 057,91, umorzenie 16 258,79
4. Urz. tech 62 838,96, umorzenie 34 010,72
5. Poz śr. trwałe 601 516,94, umorzenie 601 516,94
6. Księgozbiór 78 811,83, umorzenie 78 811,83
7. Wartości niem. 14 605,28, umorzenie 14 605,28

Stan aktywów Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach za dzień 31.12.2013r.

 

Majątek szkoły na dzień 31.12.2013r.

wartość początkowa

umorzenie

wartość netto

Środki trwałe
Budynki, lokale

311 011,59

307 611,85

3 399,74

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

192 579,36

147 682,61

44 896,75

Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.

10 557,91

10 557,91

0,00

Urządzenia techniczne

61 731,96

21 664,32

40 067,64

Ogółem środki trwałe

575 880,82

487 516,69

88 364,13

Pozostałe środki trwałe

357 560,28

357 560,28

0,00

Księgozbiór

73 135,52

73 135,52

0,00

Wartości niematerialne i prawne

19 228,06

19 228,06

0,00

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 10.01.2017
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik