Ogłoszenia

Informacja z  dnia 12.04.2016

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH

Informacja z  dnia 8.04.2016

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH

Informacja z  dnia 27.11.2015

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH

Informacja z  dnia 21.09.2015

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH

Informacja z  dnia 27.08.2015

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH

Informacja z  dnia 12.05.2014 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH

Informacja z dnia 21.05.2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach

na stanowisko: starszy referent w wymiarze ¾ etatu

 

 

 

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został


wybrany Pan…………………Andrzej Zaczkowski…………………………….


zamieszkały:……………………w Chorzowie………………………

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Andrzej Zaczkowski spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona przez Komisję rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu obowiązków przewidzianych na stanowisku starszego referenta ds. kadr i posiada umiejętności oraz predyspozycje do prowadzenia czynności związanych z prowadzeniem spraw kadrowych szkoły.

 

 

Ogłoszenie Nr 1/2013 z dnia 21.05.2013

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza

ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

 

Ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta

 

Wymagania niezbędne:

• Obywatelstwo polskie

• Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie ( co najmniej 2-letni staż pracy)

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

• Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

• Praktyczna znajomość przepisów kadrowych, przepisów Karty Nauczyciela, przepisów Prawa Pracy

• Umiejętność obsługi komputera ( MS Office, Internet, poczta elektroniczna)

• Doświadczenie w pracy z komputerowymi programami kadrowymi

 

Wymagania dodatkowe:

 

• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, praca) w jednostkach samorządu terytorialnego

• ukończone kursy, szkolenia z zakresu prowadzenia kadr

• komunikatywność

• samodyscyplina pracy

• umiejętność pracy w zespole

• znajomość obsługi programu „Vulcan – Inwentarz” oraz „Vulcan- Kadry”

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku starszego referenta:

• prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników

• sporządzanie dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy i inne)

• nadzór nad terminowością przeprowadzania pracowniczych badań lekarskich

• prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

• zatwierdzanie list płac

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu

• obliczanie wymiaru urlopu i prowadzenie jego ewidencji (karty urlopowe, plany urlopowe)

• prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i PPoż oraz kontrola ich aktualności

• sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

• obsługa SIO

• prowadzenie inwentarza szkoły, znakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie elektronicznych ksiąg inwentarzowych,

Warunki pracy:

• wymiar zatrudnienia – ¾ etatu.

• miejsce pracy: Zespół Szkół nr 7 40-861 Katowice, ul. Gliwicka 228

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny

• CV

• kserokopie świadectw pracy

• kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

• kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony BIP www.um.katowice.pl )

• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ( do pobrania ze strony BIP www.um.katowice.pl )

• podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji

Wybrany do zatrudnienia kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę, do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności – w myśl art.3 ust.3 pkt.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. 142, poz. 1593 z późn. zm. )

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko starszego referenta ” – w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00 – 15.00 lub pocztą do dnia 03.06.2013r. ( liczy się data stempla pocztowego)

Aplikacje, które wpłyną do placówki po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione listownie lub telefonicznie.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach

na stanowisko: starszy referent w wymiarze ¾ etatu

 

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został

                                                               Andrzej Zaczkowski

wybrany Pan……………………………………………………………………………………………………

                                                               w Chorzowie

zamieszkały:……………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Andrzej Zaczkowski spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzona przez Komisję rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu obowiązków przewidzianych na stanowisku starszego referenta ds. kadr i posiada umiejętności oraz predyspozycje do prowadzenia czynności związanych z prowadzeniem spraw kadrowych szkoły.

                                                                                                                              

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 21.05.2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 12.04.2016
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik