Projekty

„Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start”

 Beneficjent: Miasto Katowice

Podmiot realizujący projektu: Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych oraz wsparcie w postaci kursów zawodowych dla 60 uczniów oraz 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach, kształcący się na kierunkach:

– technik pojazdów samochodowych

– technik transportu drogowego

– technik transportu kolejowego

– elektromechanik

Projekt zakłada realizację 3 zadań:

– wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji/umiejętności uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

– wsparcie praktycznej nauki zawodu poprzez zakup doposażenia pracowni

– wsparcie praktycznej nauki zawodu poprzez wykonanie prac adaptacyjnych sal

Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększenia szans zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego mieszkańców podregionów górniczych będących odpowiedzią na zapotrzebowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej. Ponadto, zaplanowane wsparcie pozwoli na poprawę jakości edukacji w zakresie nowoczesnej gospodarki podregionów górniczych.

 Okres realizacji projektu: od 1 maja 2024r. do 30 listopada 2025r

 Całkowita wartość projektu: 4.378.596,25 zł

w tym:

dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: 3.940.736,62 zł

dofinansowanie z Budżetu Państwa: 437.859,63 zł

 Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu

 #FunduszeUE

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 19.06.2024
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 19.06.2024
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik