Udostępnianie informacji

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Ogólny opis

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 3. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku Wzor_wniosku_o_udostepnienie_informacji_publicznej
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w szkole w godzinach jej pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się sekretarzowi szkoły przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.

Ponadto w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza  w Katowicach wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być składany m. in. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły, faksem oraz w formach wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.0.1429 z póź. zm.)

Miejsce złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej to:

 Sekretariat Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach

Opłaty
W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Za wykonanie jednostronnej kopii kserograficznej:

– formatu A-3           0,45 zł

– formatu A-4           0,30 zł

Za wykonanie dwustronnej kopii kserograficznej:

– formatu A-3           0,90 zł

– formatu A-4           0,60 zł

 

Za zapis na elektroniczny nośnik informacji:

– płyta CD                1,20 zł

Udostępniający informację w terminie do 14 dni od złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości dodatkowych kosztów, które musi ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Nie pobiera się opłaty odpowiadającej wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, jeżeli koszty te są niższe jednorazowo niż 5 złotych.

Płatność za udostępnienie przekształconej informacji publicznej wnioskodawca dokonuje na podstawie rachunku lub powiadomienia wyłącznie na rachunek bankowy szkoły wskazany na rachunku

Uwaga : udostępnienie informacji publicznej jest zwolnione z podatku VAT jako świadczenie usług w zakresie administracji publicznej KWiU 75 (Zał. Nr 2 poz. 22 do ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:-Poprzez pocztę tradycyjną.
  -Osobiście w siedzibie szkoły.

Informacje publiczne udostępnia wyłącznie dyrektor szkoły.

Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:

– bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu, w celu zapoznania się z jego treścią,

– sporządzenia notatek lub odpisów.

Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w komórce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy, w obecności pracownika.

Udostępnienie informacji publicznej, w tym dokumentu urzędowego zapewnia się także poprzez przesłanie jej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji – jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zainteresowany.

Wydawanie dokumentów, o które wnosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się ze szkołą osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej przysługuje odwołanie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 25.10.2019
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 21.01.2020
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik