Dokumenty szkoły

Dokumenty Szkoły

Statut Szkoły:

S T A T U Ttech.2022.2

S T A T U T br.2022.2

zmiany w statucie 2022 uchwała

statut technikum7 (zmiana 2022)

statut szkola branzowa nr5 (zmiana 2022)

statut Branżowej Szkoły I Stopnia 2019

statut Technikum nr 7

 

Program profilaktyczno-wychowawczy

Program-wychowawczo-profilaktyczny-ZS7-2021-2022

 

Inne akty prawne:

Regulamin pracy obowiązujący od 01.03.2019 r.

Regulamin Pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS obowiązujący od 01.03.2019

Kodeks etyczny pracowników Zespołu Szkół nr 7

Ankieta przeglądu zewnętrznego

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła (Rządowy program na lata 2008-2013)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 21.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 27.10.2022
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik