Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencję również drogą elektroniczną na adres sekretariat@zs7.katowice.pl).
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw.
Godziny urzędowania sekretariatu: 8:00 – 15:00

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach:

 • Księga inwentarzowa
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Księga zastępstw
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Księga uczniów
 • Rejestr korespondencji
 • Archiwum dokumentacji szkoły

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 r (Dz. U. 2005 nr 205 poz.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający określone w § 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeśli przepisy nie określają terminu udostepnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed wykorzystaniem ich niezgodnie z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten zobowiązany jest posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych ww aspektach

W Zespole Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 •  Księgi inwentarzowe
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja dochodów i wydatków
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr podatków nieruchomości od osób fizycznych
 • Księga uczniów
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Ewidencja świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr akt aktów nadania stopni awansu zawodowego i zaświadczeń
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr skarg i wniosków

W szkole prowadzona jest archiwizacja dokumentacji szkoły

 • Ewidencja wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych
 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 • Ewidencja wydanej odzieży ochronnej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja wyjść służbowych w czasie godzin pracy
 • Ewidencja delegacji

Informacje o dokumencie:
Wprowadzenie: Andrzej Zaczkowski - 30.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Zaczkowski - 15.10.2014
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor ZS7 w Katowicach Romana Musialik